ยินดีเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการนิเทศก์ของนางสาวกาญจนา สว่างแจ้ง ค่ะ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมการสอนศิลปะชั้นอนุบาล

ภาพกิจกรรมการสอนศิลปะชั้นอนุบาลผลงานแห่งความสำเร็จแนะนำเว็บบล็อก...

สวัสดีค่ะ...ท่านผู้ชมทุกท่าน เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาจำนวน 153 คน ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ณ ศูนย์ให้การศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฏรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินงานโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended Instruction and Supervision) โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น..และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความรู้ ความสามารถที่ดี พึ่งตนเองได้ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป และเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงอุปการะให้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาถึงทุกวันนี้

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ในโครงพระราชดำริฯ ด้านผู้นำการพัฒนาชุมชน
วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2555
สนับสนุนโดย
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย